ലീഡ് നില കൂടുന്നു,3296 വോട്ടുകൾക്ക് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുന്നിൽ

Share on Facebook
Tweet on Twitter

ലീഡ് നില കൂടുന്നു,3296 വോട്ടുകൾക്ക് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുന്നിൽ

ചിത്രം വ്യക്തമാണ്,ഇനി അറിയേണ്ടത് ഇ അഹമ്മദിന്റെ ഭൂരിപക്ഷംമറികടക്കുമോന്ന് മാത്രം.

  • TAGS
  • 3296
  • lead
  • vote
SHARE
Facebook
Twitter
Previous article1246 വോട്ടിനു മുന്നിൽ,കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുന്നേറുന്നു
Next articleതാരമായി നോട്ട, 148 വോട്ടുകൾ